Ως δομικά στοιχεία εννοούνται κυρίως τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως κολόνες, δοκάρια & πλάκες καθώς και τοιχοποιιών φερουσών η μη.

Εδώ συνηθισμένα προβλήματα είναι οι αποφλοιώσεις σκυροδέματος και η οξείδωση σιδηροπλισμών από την υγρασία. Αλλού τύπου βλάβες προέρχονται από δυναμικές καταπονήσεις όπως ο σεισμός η καταπονήσεις από στατικές φορτίσεις πέραν των προβλεπομένων στην αντίστοιχη μελέτη (αυθαίρετες κατασκευές η πρόσθετη φόρτιση).

Συνηθέστερες και αποκαταστάσιμες βλάβες είναι αυτές που προκαλούνται από υγρασία η ρηγματώσεις από διάφορες αιτίες σε μη φέρουσες τοιχοποιίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιπτώσεις φερόντων στοιχείων, η επισκευή πρέπει να γίνεται με βάση στατική μελέτη εγκεκριμένης οικοδομικής άδειας και αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό με επίβλεψη πολιτικού μηχανικού.

Οι επιλογές είναι:

  • Επισκευή του στοιχείου. Ως τέτοια νοείται η επαναφορά του στις αρχικές του μηχανικές ιδιότητες.
  • Ενίσχυση στοιχείου. Η ενίσχυση συνήθως προκύπτει από στατική μελέτη και περιλαμβάνει την χρήση ινών άνθρακα η ελάσματα από ανθρακονήματα είτε μανδύες σε σπανιότερες περιπτώσεις, στο οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες περιπτώσεις εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο και την μακρά εμπειρία της ομάδας εργασίας μας (μηχανικοί και τεχνίτες).

Ο τρόπος επέμβασης, η επιλογή των υλικών καθώς και το κόστος καθορίζονται μετά από αυτοψία μηχανικού στο σημείο της βλάβης.