Στον τομέα των μελετών η ομάδα των συνεργατών καλύπτει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή νέων αλλά και την αναβάθμιση υπαρχόντων κτιρίων. Συγκεκριμένα:

Στον τομέα αυτό τίθεται ως στόχος η αποστασιοποίηση απο την συνήθη πρακτική της γενικότητας της μελέτης και η προσέγγιση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των πραγματικών αναγκών που θα εξυπηρετήσει το κτίριο, χωρίς αλλαγές στην φάση της κατασκευής. Τούτο επιτυγχάνεται με πληρέσταση ενημέρωση αλλά και συνεχή επικοινωνία με τον κύριο του έργου.