ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1979

 

Υ.Α.21475/4707 – Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

 

Π.Δ.100/2010 – Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

 

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2010

 

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

 

Ν. 4342/15 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ

 

Ν.4351/15 αρθρο 23 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Ν. 4447/16 αρθρο 39 – Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

 

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 2017